ระบบ ERP ของโรงรับจำนำ

โรงรับจำนำ IP Address (Main) Status
โรงรับจำนำน่ำเลี้ยง https://nl.mtpawnshop.com Active
โรงรับจำนำชนูปถัมภ์ https://cn.mtpawnshop.com Active
โรงรับจำนำประชาอุปถัมภ์ https://pu.mtpawnshop.com Active
โรงรับจำนำ ช.วิวัฒน์ https://cw.mtpawnshop.com Active
โรงรับจำนำชนานุเคราะห์ https://ck.mtpawnshop.com Active
โรงรับจำนำประชานุบาล https://pn.mtpawnshop.com Active
โรงรับจำนำชนาภิบาล https://cp.mtpawnshop.com Inactive
โรงรับจำนำบางแคพัฒนา https://bk.mtpawnshop.com Inactive
โรงรับจำนำทองดี https://td.mtpawnshop.com Inactive

Website หลังบ้านของโรงรับจำนำ

Name Description URL
Portainer Website สำหรับจัดการระบบ ERP ของแต่ละโรงรับจำนำ เช่น start, restart, stop (Container) https://mtpawnshop.com:9000
File Browser Website สำหรับจัดเก็บ database backup https://mtpawnshop.com:9090
Openlandscape Cloud Openlandscape Cloud https://alpha.openlandscape.cloud
Openlandscape Zabbix Openlandscape Zabbix https://monitoring.openlandscape.cloud